Forretningsbetingelser

Generelle bestemmelser:

Ved vikararbejde forstås timelønnet arbejde på freelancebasis, karakteriseret ved individuelle aftaler pr. opgave. En vagt har en varighed af minimum 5 timer.

Betaling:

Faktura fremsendes hver 14. dag. Betalingsbetingelserne er netto kontant 10 dage fra fakturadato. Prisen fastsættes efter gældende prisliste.

Samarbejde:

Bureauets ansvar begrænses til den aftalte serviceydelse. Kundens eventuelle omkostninger, skader og tab som følge heraf, kan ikke belastes bureauet.

Lønaftale:

Vikaren betales fuld løn under alle indlagte pauser, til gengæld står vikaren til rådighed i det omfang hvor akut assistance kræves.

Afbestilling af vagt:

Ved afbestilling er kunden forpligtet til at meddele bureauet dette, senest 4 timer før vagten skal påbegyndes. Overholdes dette ikke, pålægges kunden gebyr svarende til 5 timers aflønning.

Evt. Fastansættelse:

Evt. fastansættelse af en vikar kan tidligst ske efter minimum 3 måneders vikariat, eller tidligst 3 måneder efter hver enkelt vikars startdato. Ved fastansættelse forstås arbejde udført af vor medarbejder, for samme arbejdsgiver/tandlæge/klinik ejer, eller på samme arbejdssted. Hvis det sker inden da, vil der blive påregnet et rekrutteringshonorar, som typisk beløber til mellem 5000 kr. og 25.000 kr. inkl. moms. (I den forbindelse vil særskilt rekrutteringskontrakt blive fremsendt).

Personlige oplysninger:

Det er ikke tilladt vikaren og personalet på tandklinikken at udveksle personlige oplysninger, ej heller at videregive oplysninger, til brug indenfor vikariatets første 3 måneder, uden Vikarbureauets accept.

Længerevarende vikariater:

Ved vikariater som strækker sig over flere dage, er tandklinikkens ansvarshaver forpligtet til, senest dagen før, at meddele Vikartoteket om eventuelle fridage indgået mellem vikar og tandklinikkens ansvarshaver, så Vikartoteket kan anvise vikaren andet arbejde. Overholdes dette ikke er vikaren informeret om, at der ikke udbetales G-dage for pågældende dage.

Hvis vor vikar bliver syg eller udebliver:

Der kræves ikke honorar hvis vor medarbejder udebliver, uanset årsag. Ved almindelig sygdom (vikaren) vil Vikartoteket til enhver tid prøve at finde Dem en erstatning. Afhængig af geografisk placering og andre forhold, kan dette dog ikke altid garanteres og i disse situationer, forventes Deres accept og forståelse.